Generalforsamling og vedtægter

Torsdag den 14. Februar 2019 kl 19 i Klubhuset på Halvejen.
 
Vedtægter for Hirtshals Tennisklub§ 1.

Klubbens navn er Hirtshals Tennisklub og den er hjemmehørende i Hjørring Kommune.

§ 2.

Klubben har til formål, at tilbyde tennis og andre sportsaktiviteter året rundt.

§ 3.

Som medlem kan enhver optages, og indmeldelse kan ske løbende til bestyrelsen.

§ 4.

Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan og budget for den kommende periode, og kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves i rater efter bestyrelsen bestemmelser. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 5.

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges på generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg på lige årstal og de 3 øvrige medlemmer er på valg på ulige årstal.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være mindst 18 år.

Endelig vælges på generalforsamling en revisor, for 1 år ad gangen.

§ 6.

Bestyrelsen leder alle klubbens anliggender og disponerer over formue og indtægter. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom udkræves underskrifter fra alle 5 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.
Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt i februar/marts og indvarsles af bestyrelsen ved opslag i klubhuset og ved bekendtgørelse i digitale medier 14 dage forinden dens afholdelse

Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen 4 dage forinden dens afholdelse.Dagsorden:

1.​Valg af dirigent.

2.​Beretninger fra bestyrelse og udvalg.

3.​Forelæggelse af regnskab.

4.​Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

5.​Behandling af indkomne forslag.

6.​Valg af bestyrelsesmedlemmer.

​​- 2 medlemmer på lige årstal

​​- 3 medlemmer på ulige årstal

7.​Valg af 2 suppleanter

8.​Valg af revisor

9.​evt.§ 8.

Ved den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om klubbens virksomhed i den forløbne år.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1/1 - 31/12. Regnskab skal være gennemgået og underskrevet af en revisor.§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling skal med otte dages varsel sammenkaldes, når bestyrelsen eller mindst tyve medlemmer begærer det.

§ 10.

Ved afstemninger fordres almindelig stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves 3/4 stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 11.

På generalforsamlingen vælges en dirigent uden for bestyrelsen.§ 12.

Klubben kan ikke opløses, så længe ti medlemmer ønsker dens beståen. Såfremt en generalforsamling måtte ønske at opløse klubben, træffer den samtidig beslutning om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue. hertil skal der bemærkes, at denne kun kan tilfalde almennyttige formål.-0-0-0-0-0-Vedtages på generalforsamling den 7/10 1992 (ændring af § 5).

Vedtages på generalforsamling den 28/9 1995 (ændring af § 7 og § 8).

Vedtages på generalforsamlingen den 18/4 2013 (ændring af §§ 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 12)

Ændring i § 7 1. Afsnit vedtaget den 20/03/18 på generalforsamlingen

JUBILÆUMSÅRET 2018 - beretning

Ombygningen af klubhuset fyldte rigtig meget de første måneder af året.

Generalforsamlingen den 20.marts, havde pæn tilslutning i flottere og lunere omgivelser.
Tommy Engbjerg trak sig fra bestyrelsen og blev erstattet af Frits Pedersen.
Ib Gårdbo blev genvalgt for en 2-årig periode.
Erik Jan Pedersen, Jens Pedersen og Carsten Kristensen var ikke på valg i 2018.
Som suppleanter valgtes Ib Groth og Rikke Møller.
Forsamlingen genvalgte Bjørn Toft som revisor.

Forårsklargøring i april forløb planmæssigt, til trods for, at det skulle ske samtidigt med at arbejdet med klubhuset blev færdiggjort - hele anlægget stod færdig til markering af klubbens 50 års jubilæum første weekend i maj.
Samme weekend gennemførte mange tennisklubber landet over “TennisSportens Dag”, i et fælles forsøg på, at markedsføre tennissporten overfor nye medlemmer.
Selvom der efterhånden spilles udendørs tennis året rundt i Hirtshals, markerede vi starten på en ny udendørs sæson, med flaghejsning, spisning, taler, sponsorbesøg og gæster fra naboklubberne - en flot start på en varm sommer.

Ungdomsarbejdet volder de fleste tennisklubber problemer og Hirtshals Tennisklub er ingen undtagelse - men i 2018 lykkedes det igennem samarbejde med Hirtshals Skole, at trække flere nye børn og unge på banerne end tidligere år.
Dels har vi fået kontakt til en stabil gruppe fra 2-sprogsafdelingen - de møder flittigt op til træningen både indendørs og udendørs og så bruger de anlægget på eget initiativ udenfor de faste træningstider - det er lidt af et særsyn i disse aldersgrupper.
I ugerne, hvor skolerne holder lukket, er der normalt meget stille på banerne, men i år har det faktisk været modsat. Vores nye ivrige børn/unge, har trukket flere nye interesseret til, også fra naboklubberne, så der har været livlig aktiviteter i sommerferien på banerne i Hirtshals - noget andre klubber misunder os.

Hirtshals Tennisklub indgik i foråret 2017 en to-årig vækstaftale med Dansk TennisForbund. Aftalen betyder primært, at vi har rigeligt med udstyr til de nye interesserede der kigger forbi.
Det er dels børn fra skolen, dels feriebørn i området, der benytter sig af dette åbne tilbud, men der har dog også været pæn tilslutning til vores voksenintroduktion mandag og onsdag, hvor en gruppe på 5-10 nye voksne har været forbi klubben - de fleste er blevet medlem.
Vi har de seneste år præsteret en moderat stigning i medlemstallet fra 106 medlemmer i 2015 til 127 i 2018. Sammenlignet med landsgennemsnittet er det ret pæne tal, men nu skal en Tennisklubs “vækst og udvikling” ikke kun være et spørgsmål om medlemstal.
Parametre som: - flere aktiviteter - tennis året rundt - samarbejde ud over klubgrænsen - stabil økonomi - synlighed og et godt omdømme, er også vigtige, hvis vi skal fastholde medlemmerne.
Som formand, er jeg tilfreds på de fleste punkter.

Banernes kvalitet er fortsat meget tilfredsstillende, dog arbejder vi på et forbedret dræn af banerne, selvom der ikke i 2018 var brug for et dræn - det regnede stort set ikke.

Som et forsøg, har vi i samarbejde med naboklubberne fået gang i en lokal, alternativ holdturnering, hvor 4 herrespillere danner et hold, der tager på besøg i de andre klubber i kommunen og spiller doublekampe.
På et netværksmøde i januar er det besluttet - i et samarbejde med JTU og DGI - at udvide dette koncept til hele Vendsyssel, samt føre et forsøg på, at damerne kommer med i 2019.

Det er ikke kun mht holdkampe vi gennem netværket præger udviklingen - også på ungdomsfronten smitter vores ideer - der er i vinterens løb taget initiativ til fællestræning, med deltagelse af børn fra hele Vendsyssel, og i den forbindelse har vi haft besøg i Dyssen af trænere fra hele Nordjylland, der er blevet præsenteret for mulighederne i indendørs træning i normale haller, herunder TæppeTennis.

Seneste resultat af samarbejdet med naboklubberne er et fælles fremstød på facebook - det tror jeg er en af mange muligheder for komme i kontakt med nye målgrupper igennem mere synlighed, specielt overfor de yngre årgange.

Hirtshals Tennisklub oplever et støt stigende behov for tilbud om vinteren, og i forsøget på at skaffe så mange medlemmer så muligt et tilbud, har vi de seneste år spredt os over flere muligheder.
Det er måske et ressourcemæssigt problem, at vi spreder os på flere tilbud: grustennis, tæppetennis, skumtennis - men indtil dato har vi fået god økonomisk støtte udefra, så vi ikke belaster klubbens økonomi.
Håber disse tilskud kan være med til at bringe klubben videre i den positive udvikling, der er sat igang de seneste år.
 
 

Indkomne forslag til generalforsamlingen

forslag til vedtægtsændringer, som skal træde i kraft fra 2020.

§5.

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges på generalforsamling.

På lige årstal vælges en formand og yderligere et bestyrelsesmedlem.
På ulige årstal vælges en kasserer og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg på lige årstal og de 3 øvrige medlemmer er på valg på ulige årstal.

Første- og andensuppleant til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være mindst 18 år.

Endelig vælges på generalforsamling en revisor, for 1 år ad gangen.

Fra Susanne Djurhuus har vi modtaget flg. Oplæg til drøftelse/vedtagelse.

Kunne der være mulighed for introduktion/ træning af nye medlemmer, så de kan finde ud af, om fysikken holder?
Det kunne også være efter aftale - hvis der ikke er nogen interesserede, skal træneren jo ikke stille op.
Vi skulle vil nødigt indsluse nye spillere uden kyndig vejledning. 

- Det kunne være en god idé at evaluere den sidste sæsons spilletider. Er der noget der skal nytænkes, eller justeres? Jeg har ikke nogle specielle bud, men det kunne være fint at høre medlemmerne på generalforsamlingen.

- endelig synes jeg, vi skal planlægge en rigtig god sommerfest for alle spillere og gerne koner, kærester, forældre, søskende etc. etc. Det kunne være godt at se alle vore spillere sammen :-)