Klubbens historie / Referater af møder / andet

generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 14/02/19

Oscar Djurhuus blev valgt til dirigent

EJP fremlagde beretning for 2018 og fremhævede, at der efter en årrække med mange udfordringer, nu er en positiv udvikling på de fleste fronter.

Jens Pedersen fremlagde årets regnskab, der ligeledes ser positivt ud - ikke mindst pga tilskud fra sponsorer.

Under budget og fastsættelse af kontingent, kom der forslag fra forsamlingen om at hæve det udendørs seniorkontingentet fra 900 kr til 950 kr pr sæson.
Under budgettet var der en del diskussion om finansieringen af de indendørs aktiviteter - konklusionen blev, at den ny bestyrelse skulle nedsætte en arbejdsgruppe, der i løbet af foråret skulle fremkomme med et forslag til retningslinjer for den kommende indendørs sæson.

Indkomne forslag
Susanne Djurhuus havde fremsendt 2 forslag til drøftelse.
• klubben skal tilbyde nye potentielle medlemmer et introforløb. Karen Teilmann stillede sig til rådighed - dette tilbud må ikke placeres på de meget populære formiddagstider (mandag-onsdag-fredag).
• Det andet forslag går ud på, at klubben skal forsøge med social arrangementer ( fester) for alle klubbens medlemmer + familier. Det bliver en opgave for en af de arbejdsgrupper, der skal nedsættes inden sæsonstarten i april.

Valg til bestyrelsen:
Carsten Kristensen ønskede ikke genvalg - Rikke Møller blev valgt for 2019/20
Jens Pedersen blev genvalgt for 2019/20
Erik Jan Pedersen blev genvalgt for 2019/20

Ib Gårdbo Jensen og Frits Pedersen er valgt for 2018/19

Ib Groth blev genvalgt som suppleant
Henrik Nielsen blev foreslået og valgt ind på den ledige suppleantpost

Der var desuden genvalg til Bjørn Toft som revisor

Under evt drøftedes problemerne med det pres, der er opstået på de populære formiddagstimer.
Man besluttede at ?????

Formanden sluttede aftenen af med at takke forsamlingen (20 personer) for god ro og orden.

Bestyrelsen konstituerer sig på et møde torsdag den 28/2 sidst på eftermiddagen - Rikke indkalder.