Vedtægter

§ 1. Klubbens navn er Hirtshals Tennisklub og den er hjemmehørende i Hjørring Kommune.

§ 2. Klubben har til formål, at tilbyde tennis og andre sportsaktiviteter året rundt.

§ 3. Som medlem kan enhver optages, og indmeldelse kan ske løbende til bestyrelsen.

§ 4. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan og budget for den kommende periode, og kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves i rater efter bestyrelsen bestemmelser. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 5. Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges på generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg på lige årstal og de 3 øvrige medlemmer er på valg på ulige årstal.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være mindst 18 år.

Endelig vælges på generalforsamling en revisor, for 1 år ad gangen.

§ 6. Bestyrelsen leder alle klubbens anliggender og disponerer over formue og indtægter. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom udkræves underskrifter fra alle 5 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt i februar/marts og indvarsles af bestyrelsen ved opslag i klubhuset og ved bekendtgørelse i digitale medier 14 dage forinden dens afholdelse.

Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen 4 dage forinden dens afholdelse.

Dagsorden:

1.​Valg af dirigent.
2.​Beretninger fra bestyrelse og udvalg.
3.​Forelæggelse af regnskab.
4.​Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5.​Behandling af indkomne forslag.
6.​Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 2 medlemmer på lige årstal
- 3 medlemmer på ulige årstal
7.​Valg af 2 suppleanter
8.​Valg af revisor
9.​evt.

§ 8. Ved den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om klubbens virksomhed i den forløbne år.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1/1 - 31/12. Regnskab skal være gennemgået og underskrevet af en revisor.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling skal med otte dages varsel sammenkaldes, når bestyrelsen eller mindst tyve medlemmer begærer det.

§ 10. Ved afstemninger fordres almindelig stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves 3/4 stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 11. På generalforsamlingen vælges en dirigent uden for bestyrelsen.

§ 12. Klubben kan ikke opløses, så længe ti medlemmer ønsker dens beståen. Såfremt en generalforsamling måtte ønske at opløse klubben, træffer den samtidig beslutning om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue. hertil skal der bemærkes, at denne kun kan tilfalde almennyttige formål.