Vedtægter

Vedtægter for Hirtshals Tennis & Padel Klub.

 

§ 1.

Klubbens navn er Hirtshals Tennis & Padel Klub og den er hjemmehørende i Hjørring Kommune.

 

§ 2.

Klubben har til formål, at tilbyde tennis og andre sportsaktiviteter året rundt.

 

§ 3.

Som medlem kan enhver optages, og indmeldelse kan ske løbende til bestyrelsen eller på foreningens hjemmeside.

 

§ 4.

Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan og budget for den kommende periode. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. 

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller i en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 5.

Klubben ledes af en bestyrelse, på mindst 5 medlemmer, som vælges på en generalforsamling. Valg kan ske ved fuldmagt.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

 

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

 

Bestyrelsesmedlemmerne skal være mindst 18 år.

 

Endelig vælges på generalforsamling en revisor, for 2 år ad gangen.

 

§ 6.

Bestyrelsen leder alle klubbens anliggender og disponerer over formue og indtægter. Ved evt. stemmelighed er formandens stemme afgørende. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom udkræves underskrifter fra alle bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar/februar og indvarsles af bestyrelsen ved opslag i klubhuset og ved bekendtgørelse i digitale medier 14 dage forinden dens afholdelse

 

Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen 4 dage forinden dens afholdelse.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Beretninger fra bestyrelse og udvalg.

 

3. Forelæggelse af regnskab.

 

4. Forelæggelse af budget.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

7. Valg af revisor

 

8. evt.

 

§ 8.

Ved den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1/1 - 31/12. Regnskab skal være gennemgået og underskrevet af den på sidste generalforsamling valgte revisor.

 

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling skal med otte dages varsel sammenkaldes, når bestyrelsen eller mindst tyve medlemmer begærer det.

 

§ 10.

Ved afstemninger fordres almindeligt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves 3/4 stemmeflerhed blandt de fremmødte.

 

§ 11.

På generalforsamlingen vælges en dirigent uden for bestyrelsen.

 

§ 12.

Klubben kan ikke opløses, så længe ti medlemmer ønsker dens beståen. Såfremt en generalforsamling måtte ønske at opløse klubben, træffer den samtidig beslutning om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue. hertil skal der bemærkes, at denne kun kan tilfalde almennyttige formål.

 

-o-o-o-o-o-o-o-

 

Revisioner:

Vedtages på generalforsamling den 7/10-1992 (Ændring af §5)

Vedtages på generalforsamling den 28/9-1995 (Ændring af §7 og §8)

Vedtages på generalforsamling den 18/4-2013 (Ændring af §§1,2,4,5,6,og 12)

Vedtages på generalforsamling den 20/3-2018 (Ændring i § 7, afsnit 1)

Vedtages på generalforsamling den 02/4-2022 (Ændring af § 5 og 7)  

Vedtages på ekstraordinær generalforsamling den 19/9-2023 (Ændring af §1, §3, §7 og §8)

Vedtages på ekstraordinær generalforsamling den 28/1-2024 (Ændring af §4 og dagsorden punkt 4)