Referat fra generalforsamling 2022

Referat

Generalforsamling Hirtshals Tennisklub lørdag d. 2.april kl. 10. Halvejen 3, 9850 Hirtshals. 

 

Valg af dirigent.

Ole Nielsen blev foreslået og valgt. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. 


Beretning fra bestyrelse og udvalg

Susanne Krohn Djurhuus fremlagde beretningen. Herunder blev bestyrelsens planer om en evt. padelbaner omtalt, hvilket naturligvis affødte nogle spørgsmål. 


Der er et lille udvalg: Esben Henriksen, Karina Toft og John Nørmark, som arbejder med dette projekt. Der søges fonde til projektet.


Formandens beretning blev godkendt.


Forelæggelse af regnskab

John Nørmark forelagde regnskabet. Regnskabet er underskrevet af revisor Niels Anker Jensen. Indestående i Spar Nord er afstemt med kontoudtog uden bemærkninger. Dog er der en påtegning om nogle konteringsfejl i bogføringen.


Regnskabet blev godkendt


Budget

John Nørmark fremlagde budget 2022. De eksisterende kontingenter fastholdes med undtagelse af kontingentet for ”tæppetennis” i Stendyssehallen i vinterperioden. Dette hæves fra kr. 700 til kr. 1100 så aktiviteten kan hvile i sig selv. 


Budgettet blev godkendt.


Behandling af indkomne forslag


Bestyrelsen har indsendt forslag til ændring af vedtægter, som skal give en mere smidig valgprocedure og gerne tilføre bestyrelsen flere ”hænder”. Herudover blev tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse sat til marts/april, så vi kan holde standerhejsning samtidigt. 


Ændringsforslaget gav nogen debat og blev herefter vedtaget.

Af de 20 fremmødte stemte 19 for forslaget og 1 stemteimod.


Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen: Esben Henriksen og Astrid Mariegaard

Genvalg: Susanne Krohn Djurhuus, Grethe Christensen og Lis Haack.

Nyvalg: Karina Toft og John Nørmark

 

Valg af suppleanter

Punktet bortfaldt, i følge vedtagelsen af de nye vedtægter.


Valg af revisor

Niels Anker Jensen, genvalgt.


Evt.

Her blev planerne om evt. padelbaner diskuteret og bestyrelsen bad om en tilkendegivelse fra generalforsamlingen, om vi skal gå videre med planerne. Det blev understreget, at vi ikke foretager os noget før finansieringen er på plads. Der var accept fra generalforsamlingen til dette. 

 

 


 

Referent

Oscar Djurhuus

02.04.2022